Илмий мақолани тақдим этишда қуйидаги талабларга риоя қилиш тавсия этилади

 • Мақола мавзуси (Title);
 • Мақола муаллиф(лар)и тўғрисида маълумот (information about the author);
 • Мақола аннотацияси (Abstract);
 • Калит сўзлар (Key words);
 • Кириш (Introduction);
 • Мавзуга оид адабиётлар таҳлили (Literature review);
 • Тадқиқот методологияси (Research methodology);
 • Таҳлил ва натижалар (Analysis and results);
 • Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations);
 • Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати (References).
 • Мақолалар ўзбек, рус, ёки инглиз тилларидан бирида тақдим этилиши мумкин. Юборилган мақолаларни барчаси таҳрирдан ўтказилади.
 • Илмий мақола матни – Microsoft Word-2007 ва ундан кейинги вариантларда.
 • Формат – А4.
 • Матннинг икки ёнидан қолдириладиган ўлчамлар – 2,5 см.
 • Шрифт – Times New Roman.
 • Мақола матни шрифтининг катталиги – 12.
 • Қаторлар оралиғи (интервал) – 1,5.
 • Хат боши (абзац) – 1,25.
 • Муаллифнинг исми, фамилияси, отасининг исми, иш жойи (ўқиш жойи), лавозими, электрон почта манзили ҳақидаги маълумот мақола юқори қисмининг ўнг тарафига кичик ҳарфларда, ўзбек, рус, инглиз тилларида, курсив билан ёзилади.
 • Мақоланинг номи ўзбек, рус, инглиз тилларида – босма ҳарфларда марказда қўйилади.
 • Қисқача аннотация ўзбек, рус, инглиз тилларида ёзилиши лозим.
 • Калит сўзлар – уч тилда ўзбек, рус, инглиз тилларида берилади.
 • Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати матнда келтирилган кетма кетликда кўрсатилиши лозим.

“JOURNAL OF TECHNICAL SCIENCE AND INNOVATION” бу фақат онлайн нашр, биз босма нашрни чиқармаймиз;
– журнал ҳар ойда бир марта чиқарилад

Мақолани юкланг

Scroll to Top